که سکه سور ( رنگین کمان ) keskesor

زیباترین نماد کنار هم بودن و با هم زیستن

گوتنن باب ئو کالان ( پند پیشینیا ن)

 

 Agir bi erdê dikeve hişk û ter bihevra dişewitin

 زمین را آتش بگیرد تر و خشک با هم می سوزند
-Aqil taca zêrine, li serê hemo  kesî  nîne. 
 عقل تاج طلائیست روی سر هر کسی نیست
-Axa ji xulamê xwere got, xulam ji kûçke xwere got, kûçik ji dêla xwere got. 
 ارباب بهنوکرش  گفت ، نوکر به سگش گفت ، سگ هم بهدمش گفت
-Bar mi  naêşine serbar mi dêşine. 
 
باراذیتم نمی کند ، سربار اذیتم میکند .
-Bav ji ês tê law pirsa bajêr jê dike.
پدر از آسیاب آمده پسراز او وضعیت شهر را می پرسد.
-Bav rezek da law, law gwêşyek tirî neda bav.
پدر یک باغانگور به بسرداد ، بسر یک خوشه انگور به پدر نداد .
-Bela xelkê ji çol û çiya tê ya min ji ber lingê mi tê.

بلای مردم از کوه و بیابان میاد ، بلای من پیش پامه . 

Bênamûsî avêtin ber kûçka, kûçka qebûlnekir.
بی ناموسی را انداختند جلوی سگ ، سگ نیز آن را قبول نکرد .

-Bi aqlê vala tu nagıhê hevala.
با تهی عقلی تو به دوستان نمی رسی

-Bi girî, ji gorê ranabin mirî .
با گریه مردگان از قبر بر نمی خیزند .

-Bigulke bihar nayê .
با یک گل بهار نمی شه

-Biharhat, zivistan hilat .
بهار آمد زمستان در رفت .

-Bi kevçi da hev bi heskê bela kir .
با قاشق جمع کرد ، با ملاغه پخش کرد .

-Bila mirov kuştiyê şêra be ne girtîyê rovîya be .
بهتر است انسان کشته  شده شیران باشد اما اسیر روباهان نباشد .