که سکه سور ( رنگین کمان ) keskesor

زیباترین نماد کنار هم بودن و با هم زیستن

بازی های رایج در میان ایل شکاک

بازی های رایج در میان ایل شکاک معمولا جنبه زور آزمایی و رقابت بین دو نفر و یا دو گروه داشته وگاهی نیز نشان دهنده همکاری بین آنها بوده است .

بازی های مهم آنها عبارتند از :

هول هولانی

برانی

گیرانی

توپ شقانه

آلانی

بیست برکانی

گورانی( جورابین )

لیبکانی

کابانی

گوله شتی ( کشتی )

سنگ سنگانی

ماشکانی

ملانی

گوزاني