که سکه سور ( رنگین کمان ) keskesor

زیباترین نماد کنار هم بودن و با هم زیستن

عکسهای قدیمی روستای زیندشت

از راست به چپ: عمرخان - جرج آلن سفیر کبیر امریکا - حبیب امیری ( مترجم )

از راست به چپ : خسرو - گرگین - لزگین - حیدرخان - حقی - نجیب - قادر - عمرخان- مترجم

گرگین - علاالدین کریمی ( احتمالا)

 

روستای زیندشت در دهه 20