که سکه سور ( رنگین کمان ) keskesor

زیباترین نماد کنار هم بودن و با هم زیستن

هه لبه ست ( ئه ی دیلبه ری )

ئه ی دیلبه ری    

ل پشت ده ری

مینا    به ری      

وه ره  ده ری

    شه ویتیم ب عه شقا به ری

ئه ز  دنالم         

پر بی حالم

تم  ل   بالم        

زمان  لالم

    ل به ندا ته هه فتی سالم

نازیا  نه که     

من  بیر  مه که

دل پیر نه که    

ری ل من وه که

     هیلینا  دلی  من  چیکه

بسکان  ده ینه   

به ردان مه ینه

دل ب خوه ینه   

ده رمان   بینه

     جارکی   دل    بره وینه

 

سه د هزارجار    

ئه ز دکه م  بار

ئه وئیش ئو ژار   

ئو   دلی   هار

    ئه ز پیر بومه وه کی چنار

کراس سوره     

حنه ب  پوره

لیو   هنگوره       

ژ من   دوره

    ئه و  دونیا  بی وی  گوره