که سکه سور ( رنگین کمان ) keskesor

زیباترین نماد کنار هم بودن و با هم زیستن

چارینن خه یام(اقتباس از رباعیات خیام )

چند رباعی کردی کرمانجی با اقتباس ازرباعیات خیام

 

 

ئه یا   کو    بژارتی یا    جهانی   ژ من را

 

ده لال تری    ژ جان ئو   چاوان    ژ من را

 

رووروژێ     ژ جانی    شیرینتر   هیچ نینه

 

توسه د جار  ژ جانی  شیرینتری  ژ من را

 

  

 

لڤینا    ئا خێ  دا     راکه تی یان    دبینم

 

دبن   عه ردێ   دا   ڤه شارتی یان  دبینم

 

هه رچی لده شتا نه یینی یێ مزه دکم

 

نه  هاتی یان    و     چویی یان     دبینم

 

 

 

ڤه‌ه خارنا شه رابێ وشابوونیئایینا  منه

 

ده ست کشاندن ژ کفر ئو دین دینێ  منه

 

من ژ بوکا دینێ را گوت:قه له نێ ته چییه

 

گوت : دلێ  ته یێ  شا   قه له نێ   منه

 

 

 

ئه ڤ روژه که خاشه هه ڤا نه گه رمه نه سا ر

 

عه ورا  توز  ششتن  ژ  لامێن  گول  و دار

 

بلبل  ب  زمانێ  خوه ژ گولا زه ر را گوت :

 

رابه  ده ما  وه خارنا شه رابێ یه د گه ل یار

 

 

 

حه یف  ئسترانا   جووانێ یێ  چکی یا یه

 

ئه ڤ   بهارا   شاهێ یێ    ئیدێ  نه مایه

 

ئه ڤ چووکا جه ژنا کو ناڤێ ڤێ جووانی یه

 

هاوار  چاوا  هات  و  که نگێ   فری یا یه

 

 

 

ئه و  گش  دلکه تی  و   شه راب   بده ستن

 

د کاولا دا رونشتی نه سه رخوش و  مه ستن

 

ژ  کرێتی یا   وه هم و خیالان  ده ست کشاند

 

ژ مه هش مه خاز ئه م گش شه راب بده ستن

 

 

 

رووروژ   رابه   وه ره   ژ  بو  خاترێ   مه

 

حه ل که موشکله ک  وه ک  داخازا دلێ مه

 

شه ربکه که  شه رابێ بینه دا ئه م ڤه خوین

 

د پاش ده ما کو شه ربکان چێبکه ن ژئاخا مه

 

 

 

وه ی  ژ  وی  دلی  ره  کو  تێدا  ئاگر  نینه

 

ژبو ده لاله کی رووروژ نه دلکه تی ئو دینه

 

روژا  کو  بێ شه راب  ته  ژ خوه  بوراندی

 

ئه و   روژا  ژینێ   ڤونداترین    روژا   ژینه

 

 

 

ئه م  ئیرو  دلکه تی  و دیوانه و مه ستن

 

ئیرو  د  دێرا  فله یان دا مه ی  په ره ستن

 

ژ هه بوونا  خوه   یه کجار  دوور  که تینه

 

ئو د محرابا ئه له ستێ دا ده ست به ستن

 

 

 

مه یگه ر  که سه را  من  بلند  ئاواز   بوو

 

سه رخوشی یا من بێ به ند و بێ گاز  بوو

 

ب پورێن  سپی  سه رخوشم  ژ شه رابا ته

 

بهارا   دلێ   من   جووان  و  ساز  بوو

 

 

 

سپیده یه     رابه    بۆ     گه وهه رێ    ناز

 

نه رم نه رم شه رابێ ڤه خوه  ب نای ۆ ساز

 

ئه وانێ  د  خه وێ دا   وه شارتی نه    زانن

 

ژ ئێن بوری که س وه ناگه ره چون بی ئاواز

 

 

 

به رمیخانێ ده رباز  بووم بێ هش و مه ست

 

من پیره ک سه رخوش دیت مسین ب ده ست

 

من ژێ ره گوت:ماتو ژخودێ شه رم ناکی هۆ

گۆت:که ره م ژ خودێ یه هه ره شه رابێ وه خوه لۆ