گولا ئورمێ ( صالح شیخکانلو)

 

گولا ئورمێ تو بێ حالی تو لێ ره نگی تو بێ ده نگی!!

گولا ئورمێ

ل ناڤ خه ملا

باغ ئو بوستان

گۆل گۆلستان

که چ ئو بوکێن کوردستان

خه ملا خوه چێکری

 ب چل فیستان

گولا ئورمێ گه لو بێژه

بو بێ ده نگی بو بێ حالی

گولا ئورمێ تێ بیرا من

په ر وه ددان ته یرێن ته

ل ناڤ عه سمانێ شینێ شین دا

داهات خوارێ دچوو ژۆرێ

وه کی سنگێ که چێن کوردستانێ

ل ناڤ فیستانێ مه خمه ل دا

گولا ئورمێ گه لو بێژه 

بو بێ ده نگی بو بێ حالی

گولا ئورمێ! تێ بیرا من

ده ما شه وێ تو ته نێ بوی

دگه ل هه یڤێ

هه یڤ عه سمان دا دهات خوارێ

ب دزی ڤا!!

خوه دخستن ناڤ همێزا ته

گولا ئورمێ!! م دگوت: کا ئه زم ئو

ئه ویندار که چا کوردستانێ

دوو سه یرانا زۆزانێ بوزێ سینا دا !

گولا ئورمێ

گه لو بێژه

/ 0 نظر / 55 بازدید