مقایسه الفبای کرمانجی با الفبای انگلیسی

نکته

حرف «a» در انگلیسی گاهی تلفظ «آ» را دارد و گاه تلفظ فتحه دارد ولی در کرمانجی تنها به صورت «آ» تلفظ می شود.

حرف «c» در انگلیسی دارای تلفظ «س» و «ک» می باشد که در کرمانجی «ج» تلفظ می شود.

حرف «e» در انگلیسی معمولا کسره تلفظ می شود ولی در کرمانجی همواره تلفظ فتحه را دارد.

حرف «i» در انگلیسی معمولا تلفظ «یی» را دارد ولی در کرمانجی به صورت کسره کوتاه تلفظ می شود.

حرف «j» در انگلیسی معمولا «ج» تلفظ می شود ولی در کرمانجی «ژ» بر زبان آورده می شود.

حرف «o» در انگلیسی معمولا «ضمه» تلفظ می شود ولی در کرمانجی کمی کشیده تر از ضمه معمول تلفظ شده و خاص این زبان می باشد.

حرف «q» در انگلیسی تلفظ «ک» و «ق» را دارد ولی در کرمانجی تنها «ق» خوانده می شود.

حرف «u» در انگلیسی معمولا «اُو» تلفظ می شود ولی در کرمانجی به ضمه کوتاه تلفظ می شود.

حرف «x» در انگلیسی «ایکس» تلفظ می شود ولی در کرمانجی «خ» بر زبان رانده می شود.

حرف «y» در انگلیسی به صورت مصوت «یی» و گاه صامت «ی» تلفظ می شود ولی در زبان کرمانجی همواره به صورت صامت «ی» تلفظ می شود.

3. حروفی که ویژه زبان کرمانجی بوده و در الفبای انگلیسی دیده نمی شوند.

 

ç, ê, î, ş, û

 

اُو, ش, یی, کسره ــِـ, چ

 

این دسته  5 حرف و 16 درصد از الفبای کرمانجی را دارا می باشد که در نوشتن زبان کرمانجی بسیار مهم می باشند چرا که نو بوده و برای کسانی که نخستین بار می خواهند الفبای کرمانجی را بیاموزند آشنا نمی باشند.

/ 1 نظر / 161 بازدید
artin

سلام تشکر دکم پر رندو mal ava[گل]